USA Midwest Wrestlers

For wrestlers living in the US midwest!

For wrestlers living in North & South Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Indiana and Ohio.

Forum Topics

3 wk
Minnesota Matches
Author: TheEl1te0ne
12 Replies
7 wk
9 wk
9 wk
32 wk
Wrestling match in Iowa
Author: AlexWolf
3 Replies
41 wk
KC on the Mat
Author: ks56
1 Replies
41 wk
Real fight
Author: Fistfighter136
1 Replies
1 yr
Fist fight
Author: Fistfighter136
2 Replies
1 yr
Mat Room 4 sale
Author: SingletMan
1 Replies
1 yr
Ohio Tournament
Author: AlphaPrime
3 Replies
1 yr
1 yr
1 yr
2 yr
Real Fight
Author: Fistfighter136
12 Replies
2 yr
2 yr
Looking for a coach!
Author: GrapplingGeek
1 Replies
2 yr
2 yr
rough fight
Author: countryfighter
2 Replies
3 yr
3 yr
real fight
Author: countryfighter
7 Replies
3 yr